وزیران امور خارجه آسیای میانه و چین در مورد راه های پیشرفت کمربند و جاده ، اتصال به حمل و نقل گفتگو می کنند

وزیران امور خارجه آسیای میانه و چین در مورد راه های پیشرفت کمربند و جاده ، اتصال به حمل و نقل گفتگو می کنند

Tainynews – وزارت امور خارجه قرقیزستان گفت – دومین نشست وزیران آسیای میانه – چین در تاریخ 12 مه در شیان برگزار شد ، …

Author: admin