وزیر امور خارجه کازاکبائف ، استاندار استان شانکسی در مورد همکاری بین منطقه ای ، ابتکار کمربند و جاده گفتگو کردند

وزیر امور خارجه کازاکبائف ، استاندار استان شانکسی در مورد همکاری بین منطقه ای ، ابتکار کمربند و جاده گفتگو کردند

Tainynews – وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف در حاشیه دومین نشست وزیران آسیای میانه و چین در ژائان با فرماندار استان شانگسی ژائو ییده دیدار کرد …

Author: admin