روسای جمهور قرقیزستان ، افغانستان گفتگوهای تلفنی انجام می دهند

روسای جمهور قرقیزستان ، افغانستان گفتگوهای تلفنی انجام می دهند

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف در 13 ماه مه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفتگوهای تلفنی داشت.

دو رهبر در مورد همکاری دو جانبه و چشم انداز آن گفتگو کردند.

در مورد کمیسیون بین دولتی قرقیزستان و افغانستان در مورد موضوعات مرتبط بین المللی و منطقه ای نظرات تبادل شد.

Author: admin