جمهوری قرقیزستان و JICA درباره همکاری در حمل و نقل ، مراقبت های بهداشتی ، جهانگردی ، توسعه منابع انسانی گفتگو کردند

جمهوری قرقیزستان و JICA در مورد همکاری در حمل و نقل ، مراقبت های بهداشتی ، گردشگری ، توسعه منابع انسانی گفتگو کردند

Tainynews – معاون وزیر کابینه وزیران – وزیر و دارایی Ulukbek Karmyshakov در 12 مه با نماینده دائمی آژانس همکاری بین المللی ژاپن در جمهوری قرقیزستان آقای نموتو ناویوکی دیدار کرد ، گفت: مطبوعات وزارت و دارایی.

طرفین در مورد همکاری جمهوری قرقیزستان و JICA در زمینه های حمل و نقل ، بهداشت و درمان و گردشگری و توسعه منابع انسانی گفتگو کردند.

آنها در مورد امضای پیش نویس توافق نامه در مورد اجرای پروژه حفاظت از کولاک زمینی در جاده بیشکک – اوش و پیش نویس توافق نامه در مورد پروژه بورس تحصیلی توسعه منابع انسانی (JDS) بحث کردند.

Author: admin