سفیر تاجیکستان نسخه هایی از اعتبارنامه را به وزیر امور خارجه ازبکستان اهدا می کند

سفیر تاجیکستان نسخه هایی از اعتبارنامه را به وزیر امور خارجه ازبکستان اهدا می کند

Tainynews وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت ، عبدوجبور رحمانزودا ، سفیر تاجیکستان در ازبکستان ، نسخه هایی از استوارنامه ها را به عبدالعزیز کمیلوف ، وزیر امور خارجه ازبکستان تحویل داد.

طرفین در مورد جنبه های مربوط به همکاری های دو جانبه ، چشم انداز روابط دو جانبه در زمینه های سیاسی ، تجاری ، اقتصادی ، فرهنگی ، بشردوستانه ، علمی و سایر حوزه های مورد علاقه دو طرف بحث و تبادل نظر کردند.

سفیر تاجیکستان همچنین با معاون اول وزیر امور خارجه ازبکستان فرهود آرزیف گفتگو کرد.

Author: admin