عضو کمیسیون مرکزی انتخابات دلیل عقب نشینی 3 حزب از انتخابات شورای محلی بیشکک را توضیح می دهد

عضو کمیسیون مرکزی انتخابات دلیل عقب نشینی 3 حزب از انتخابات شورای محلی بیشکک را توضیح می دهد

Tainynews – عبدی جپار بکماتوف ، عضو کمیسیون مرکزی انتخابات ، توضیح داد که چرا کمیسیون انتخابات محلی بیشکک احزاب امگک ، آک باتا و NDPK را از انتخابات شورای محلی پس گرفته است …

Author: admin