21 بیمار تحت درمان با ویروس کرونا در منطقه اوش ، 4 نفر در شرایط جدی هستند

21 بیمار تحت درمان با ویروس کرونا در منطقه اوش ، 4 نفر در شرایط جدی هستند

Tainynews هماهنگ کننده وزارت بهداشت در اوش Shayatbek Abdurakhmanov گفت – 4 بیمار مبتلا به COVID-19 در منطقه اوش در وضعیت جدی هستند.

در حال حاضر 21 نفر تحت درمان با ویروس کرونا در منطقه هستند.

وضعیت چهار نفر از آنها وخیم است ، بقیه در وضعیت پایدار هستند.

Author: admin