کمیته امنیت ملی کتک کاری و شکنجه فعال ملیس آسپکوف را انکار می کند

کمیته امنیت ملی کتک کاری و شکنجه فعال ملیس آسپکوف را انکار می کند

Tainynews – گزارش هایی که ادعا می شود فعال ملیس آسپکوف در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است ، درست نیست ، کمیته گفت …

Author: admin