قزاقستان از 14 مه 1 میلیون و 790 هزار و 356 نفر را علیه ویروس کرونا واکسینه کرد

Tainynews وزارت بهداشت گفت: قزاقستان از 14 مه 1 میلیون و 790 هزار و 356 نفر را علیه ویروس کرونا واکسینه کرد ، از جمله 722 هزار و 504 نفر که هر دو عکس را دریافت کردند.

شهر آلماتی 265،760 نفر ، منطقه آلماتی – 187،209 ، منطقه ترکستان – 167،853 ، شیمکنت – 156،684 ، منطقه کاراگاندا – 140،903 ، نور السلطان – 137،175 ، منطقه قزاقستان شرقی – 106،409 ، منطقه ژامبیل – 89،646 ، منطقه قیزیلوردا – 74،523 69،009 ، منطقه پاولودار – 68،062 ، منطقه Kostanai – 67،945 ، منطقه Akmola – 61،710 ، منطقه قزاقستان غربی – 60،403 ، منطقه قزاقستان شمالی – 60،285 ، منطقه Atyrau – 42،705 ، منطقه Mangistau – 34،075.

Author: admin