جپاروف کارخانه گوشت Reina Kench را در کاراکول افتتاح کرد

جپاروف کارخانه گوشت Reina Kench را در کاراکول افتتاح کرد

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز به عنوان بخشی از سفر کاری به منطقه ایسیک کول در مراسم افتتاح کارخانه گوشت Reina Kench در کاراکول شرکت کرد.

ساخت کارخانه در آگوست سال 2020 آغاز شد. حدود 132 میلیون دستگاه برای ساخت و تجهیز کارخانه هزینه شده است ، از جمله 36 میلیون وام نرم از Aiyl Bank.

گوشت توسط کشاورزان 4 ولسوالی منطقه ایسیک کول تأمین می شود.

این کارخانه آزمایشگاهی برای آزمایش ایمنی گوشت تولید شده دارد.

بیش از 100 نفر در این کارخانه کار خواهند کرد ، عمدتا محلی.

راه اندازی کارخانه گوشت چرخه خوشه گوشت را به اتمام رسانده است ، زیرا این چرخه چرخه کامل تولید و حتی مدرسه کشاورزان را دارد.

Author: admin