مغولستان بیش از 2.4 میلیون واکسن را علیه COVID-19 تزریق می کند

مغولستان بیش از 2.4 میلیون واکسن را علیه COVID-19 تزریق می کند

Tainynews – مغولستان 10308 را در برابر COVID-19 برای روز گذشته واکسینه کرد.

تعداد کل افراد واکسینه شده علیه عفونت ویروس کرونا به 2،411،556 نفر رسیده است.

1،770،527 دوز اول را دریافت کرد. 641،029 دوز دوم تجویز شد.

920،043 نفر در اولان باتور دوز اول و 487،900 نفر دوز دوم را دریافت کردند.

850،484 دوز اول در اهداف و 153،129 دوز دوم دریافت شد.

Author: admin