پارلمان قرقیزستان جلسه فوق العاده ای را برای تصمیم گیری در مورد کمتور و مرزها آغاز می کند

پارلمان قرقیزستان جلسه فوق العاده ای را برای تصمیم گیری در مورد کمتور و مرزها آغاز می کند

Tainynews – جلسه فوق العاده پارلمان در 17 مه برای بررسی نتیجه گیری کمیسیون ایالتی که فعالیت های معدن کامتور را بررسی می کند آغاز شد.

در تاریخ 12 مه ، رئیس کمیسیون دولتی Akylbek Japarov برخی از نتایج را ارائه داد.

اولانبک اسماعیل اف نماینده مجلس گفت که دستور کار امروز شامل دو موضوع است: کمتور و مرزها. وی پیشنهاد کرد تقسیم موارد در تقسیم شود.

سخنران تالانت مامیتوف گفت که این دو موضوع مهم است و نیاز به راه حل های سریع دارد ، بنابراین یک جلسه فوق العاده برنامه ریزی شد

امروز هر دو موضوع مورد بررسی قرار می گیرند.

Author: admin