جپاروف دلیل ایجاد مرکزرا را بیان می کند

جپاروف دلیل ایجاد مرکزرا را بیان می کند

Tainynews – 30 سال پیش ، كامكو حق توسعه كومتور را بدون رقابت و مناقصه به دست آورد ، علیرغم این واقعیت كه شركتهای مشهور جهانی شرایط خوبی را ارائه می دهند ، رئیس کمیسیون دولتی كومتور آكیلبك جپاروف در جلسه فوق العاده پارلمان در 17 مه گفت. ..

Author: admin