قرقیزستان موقعیت های بسیار خوبی در مورد معدن كومتور دارد – رئیس كمیته بوم شناسی

قرقیزستان موقعیت های بسیار خوبی در مورد معدن كومتور دارد – رئیس كمیته بوم شناسی

Tainynews دینارا کوتمانووا ، رئیس کمیته بوم شناسی و آب و هوا در جلسه فوق العاده پارلمان قرقیزستان در 17 مه گفت: – قرقیزستان در مورد معدن كومتور مواضع بسیار قوی دارد …

Author: admin