1 میلیارد تن سنگ زباله توسط شرکت Kumtor قبل از 2011 در یخچال های طبیعی داویدوف و لیسی ریخته شد – کمیسیون دولتی

1 میلیارد تن سنگ زباله توسط شرکت Kumtor قبل از 2011 در یخچال های طبیعی داویدوف و لیسی ریخته شد – کمیسیون دولتی

Tainynews – حدود 1 میلیارد تن سنگ زباله قبل از سال 2011 در یخچال های طبیعی داویدوف و لیسی ریخته شد ، “آكیلبك جپاروف ، نماینده مجلس ، كمیسیون ایالتی پروژه كومتور ، امروز در پارلمان گفت …

Author: admin