یکی در مینسک 80 میلیون دلار تسهیلات می سازد ، دیگری در لنینگراد 10 میلیون یورو خانه می سازد ، سوم در مسکو در 10 میلیون دلار خانه مسکونی زندگی می کند: جپاروف در ارتباط مقامات سابق با کومتور

یکی در مینسک 80 میلیون دلار تسهیلات می سازد ، دیگری در لنینگراد 10 میلیون یورو خانه می سازد ، سوم در مسکو در 10 میلیون دلار خانه مسکونی زندگی می کند: جپاروف در ارتباط مقامات سابق با کومتور

Tainynews – رئیس کمیسیون دولتی كومتور آكیلبك جپاروف در مورد ارتباط مقامات سابق قرقیزستان با كومتور در جلسه فوق العاده پارلمان در 17 مه گفت …

Author: admin