تنگیز بولتوروک گفت که با تصمیم رئیس جمهور جپاروف پاسپورت دیپلماتیک برای وی صادر شده است

تنگیز بولتوروک گفت که با تصمیم رئیس جمهور جپاروف پاسپورت دیپلماتیک برای وی صادر شده است

Tainynews – “Ulukbek Ormonov” نماینده مجلس در 17 مه در یک جلسه فوق العاده پارلمان خطاب به Tengiz Bolturuk عضو هیئت مدیره Centerra گفت: “شما می گویید که تابعیت مضاعف دارید و حتی گذرنامه دیپلماتیک نشان داده اید.”

Author: admin