قرقیزستان و تاجیکستان گفتگوهای مرزی را ادامه می دهند

قرقیزستان و تاجیکستان گفتگوهای مرزی را ادامه می دهند

Tainynews – جلسه کارگروه های هیئت های دولتی قرقیزستان و تاجیکستان برای تعیین مرز و تعیین مرزهای مرزی قرقیزستان و تاجیکستان مطابق توافق های به دست آمده بین دو طرف از 13 تا 17 مه در دوشنبه برگزار شد.

سرویس مطبوعاتی دولت قرقیزستان گزارش داد که پروتکل مربوطه امضا شده است.

طرفین توافق کردند که جلسه بعدی را در خاک قرقیزستان برگزار کنند.

گزارش شده است که این جلسه در جو سازنده برگزار شده است.

Author: admin