MP می پرسد که چرا سهام Centrara وقتی 30٪ کاهش می یابد ، می فروشد

MP س .ال می کند که چرا سهام Centrara وقتی 30٪ کاهش می یابد ، می فروشد

Tainynews – عبدیوهاپ نوربایف ، نماینده مجلس ، در جلسه فوق العاده پارلمان قرقیزستان درباره پروژه كومتور س askedال كرد كه آیا صحت دارد كه شركت دولتی قرقیزالتین قصد فروش 19 درصد از 26 درصد سهام خود در Centerra Gold Inc را دارد …

Author: admin