اگر قرقیزستان داوری بین المللی راجع به کامتور را از دست بدهد چه؟ نماینده مجلس می پرسد

اگر قرقیزستان داوری بین المللی راجع به کامتور را از دست بدهد چه؟ نماینده مجلس می پرسد

Tainynews – نماینده دستان بكشف از رئیس كمسیون تحقیقات دولتی كومتور آكیلبك جپاروف س askedال كرد كه در صورت از دست دادن قرقیزستان در داوری بین المللی چه عواقبی دارد …

Author: admin