جپاروف تمام افرادی را که از سال 1992 در مورد کامتور توافق نامه امضا کرده اند ، نام برد

جپاروف تمام افرادی را که از سال 1992 در مورد کامتور توافق نامه امضا کرده اند ، نام برد

Tainynews – رئیس کمیسیون دولتی کومتور آکیلبک جپاروف همه افرادی را که از سال 1992 توافق نامه های مربوط به کومتور را امضا کرده اند ، نام برد:
1992 – نخست وزیر وقت چنگیشیف
1993 – Chyngyshev
1994 – جماگولوف و ساریگولوف ، جماگولوف و داولتوف
1995 – ساریگولوف ، یک منشور بود ، کانادایی ها 66 …

Author: admin