اختلاف 30 ساله با كومتور بر سر سهام و جو سرمایه گذاری موارد مختلفی است كه باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد: وزیر

اختلاف 30 ساله با كومتور بر سر سهام و جو سرمایه گذاری موارد مختلفی است كه باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد: وزیر

Tainynews – وزیر ارتقاment و حمایت از سرمایه گذاری ، المبت شیكاماتوف درباره وضعیت كومتور و تأثیر آن بر فضای سرمایه گذاری در قرقیزستان اظهار نظر كرد …

Author: admin