جپاروف دستان دوشیف را به عنوان رئیس بخش سیاست خارجی در دولت خود منصوب کرد

جپاروف دستان دوشیف را به عنوان رئیس بخش سیاست خارجی در دولت خود منصوب کرد

Tainynews – دستان دوشکیف دوباره به عنوان رئیس بخش سیاست خارجی دولت رئیس جمهور منصوب شد.

دستور مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد.

دستان دوشکیف در نوامبر سال 2020 به عنوان رئیس بخش سیاست خارجی دفتر رئیس جمهور منصوب شد. پیش از این وی به مدت 2 ماه دبیر مطبوعاتی جپاروف بود.

Author: admin