معاون جدید رئیس صندوق اجتماعی نامگذاری شد

معاون جدید رئیس صندوق اجتماعی نامگذاری شد

Tainynews – روسلان آكیمبایف و ارستانبك عبدالله یف به عنوان معاونان جدید صندوق اجتماعی منصوب شدند.

این فرمان توسط رئیس کابینه وزیران Ulukbek Maripov در 17 مه امضا شد.

پیش از این معلوم شد که دو معاون رئیس صندوق اجتماعی برکنار شده اند ، معاون اول رئیس صندوق اجتماعی Gulnara Jumataeva تأیید کرد.

Esen Nurdinov و Nurlan Mamatkanov برکنار شدند.

پیش از این اولانبک آسانوف از سمت رئیس صندوق اجتماعی کناره گیری کرد.

جانیبک اوروزالیف به عنوان رئیس صندوق اجتماعی تحت وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی منصوب شد.

Author: admin