قزاقستان 4500 تن آرد را به قرقیزستان می فرستد

قزاقستان 4500 تن آرد را به قرقیزستان می فرستد

Tainynews سفارت قزاقستان گفت: کمک های بشردوستانه از 18 ماه مه از قزاقستان به بیشکک رسیده است.

مراسم تحویل اولین محموله کمک های hte – حدود 4500 تن آرد گندم – با حضور راپیل جوشیبایف سفیر قزاقستان و آزامات موکاشف معاون وزیر کشاورزی ، جنگلداری و منابع آب برگزار شد.

سفارت قزاقستان گفت رئیس جمهور كاسم-جامارت توكایف تصمیم گرفت كمك بشردوستانه به قرقیزستان به میزان 10 هزار تن آرد ارائه دهد.

در ماه مه سال 2020 ، قزاقستان 5 تن آرد به قرقیزستان ارسال کرد.

در نوامبر سال 2020 ، قزاقستان 400 دستگاه تهویه نجات دهنده و 2 میلیون ماسک پزشکی را تحویل داد.

Author: admin