7 شهروند در تسهیلات اسکان موقت در باتکن اسناد گمشده را بازیابی می کنند

7 شهروند در تسهیلات اسکان موقت در باتکن اسناد گمشده را بازیابی می کنند

Tainynews سرویس ثبت دولت گفت: به هفت شهروند که تحت تأثیر درگیری قرقیزستان و تاجیکستان قرار گرفتند رسماً شناسنامه نمونه 2017 را تحویل گرفتند.

اسناد و مدارک در دهکده آک تاتیر در منطقه باتکن ، جایی که محل اسکان موقت برای آوارگان درگیری ایجاد شد ، تحویل داده شد.

مقامات محلی برای تهیه لیستهایی برای بازگرداندن اسناد گمشده شهروندان ، بازدیدهای از خانه به خانه انجام دادند.

50 درخواست در منطقه باتکن دریافت شده است ، از جمله 45 درخواست برای گذرنامه شناسنامه نمونه 2017 ، 1 گذرنامه خارجی ، 2 شناسنامه و 1 سند ازدواج.

کلیه اسناد و مدارک بصورت رایگان با هزینه کارمندان خدمات ثبت احوال کشور تهیه می شود.

Author: admin