وزارتخانه های خارجه تاجیکستان ، اوکراین برنامه همکاری را امضا می کنند

وزارتخانه های خارجه تاجیکستان ، اوکراین برنامه همکاری را امضا می کنند

Tainynews – دور دوم رایزنی های سیاسی میان وزارتخانه های خارجه تاجیکستان و اوکراین در دوشنبه برگزار شد.

هدایت هیئت تاجیکستان معاون وزیر خارجه سودیک ایمومی بود.

هیئت اوکراین توسط معاون وزیر امور خارجه اوگن ینین هدایت می شد.

طرفین در مورد روابط فعلی دو جانبه و چشم انداز آنها در زمینه های سیاسی ، تجاری ، اقتصادی ، فرهنگی و بشردوستانه گفتگو کردند ، در مورد مسائل امنیتی منطقه ای ، همکاری بین کشور در چارچوب سازمان های بین المللی تبادل نظر کردند.

آمادگی و علاقه برای توسعه بیشتر روابط دوستانه در همه زمینه ها مورد توجه قرار گرفت.

توافق در مورد امضای برنامه همکاری بین 2021 تا 2021 بین وزرای خارجه تاجیکستان و اوکراین حاصل شد.

Author: admin