قزاقستان 2018 مورد جدید ویروس کرونا ثبت کرده است

قزاقستان 2018 مورد جدید ویروس کرونا ثبت کرده است

Tainynews – وزارت بهداشت در 19 مه گفت قزاقستان 2،018 مورد جدید از عفونت ویروس کرونا را ثبت کرده است.

شهرستان آلماتی 525 مورد تازه ، منطقه کاراگاندا – 328 مورد ، نورالسلطان – 264 ، منطقه آكمولا – 131 ، منطقه آلماتی – 114 ، منطقه قزاقستان غربی – 98 ، 97 – در منطقه پاولودار ، 81 – در شهر شیمكنت ، 77 – در منطقه قزاقستان شرقی ، 68 – در منطقه Aktobe ، 66 – منطقه Atyrau ، 56 – در منطقه Mangistau ، 35– در منطقه Kostanay ، 24 – در منطقه Kyzylorda ، 21 – در منطقه ژامبیل ، 19 – در منطقه ترکستان و 14 – در شمال منطقه قزاقستان.

از ابتدای شیوع همه گیر قزاقستان ، در مجموع 364،048 مورد ویروس کرونا ثبت کرده است.

Author: admin