بیش از 2 میلیون مادر بزرگ برای کمک به ساکنان باتکن تحت تأثیر درگیری جمع آوری شده اند

بیش از 2 میلیون مادر بزرگ برای کمک به ساکنان باتکن تحت تأثیر درگیری جمع آوری شده اند

Tainynews – وزارت شرایط اضطراری از 18 مه 2،090،640 مادر برای کمک به قربانیان درگیری در مرز قرقیزستان و تاجیکستان دریافت کرده است.

وزارت اقتصاد و دارایی حساب ویژه ای از وزارت شرایط اضطراری را برای جمع آوری وجوه دریافتی به صورت داوطلبانه در ارتباط با درخواست اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی برای حمایت از جمعیت منطقه باتکن افتتاح کرد.

حساب شخصی وزارت شرایط اضطراری 4402031102000649 است.

Author: admin