تعداد مستمری بگیران در طی 4 ماه بیش از 20،000 نفر افزایش می یابد

تعداد مستمری بگیران در طی 4 ماه بیش از 20،000 نفر افزایش می یابد

Tainynews صندوق اجتماعی گفت: در طول 4 ماه سال 2021 ، 20 259 نفر مستمری بگیر شدند.

در ماه آوریل ، به 5،714 شهروند حقوق بازنشستگی اعطا شد.

1184 مستمری بگیر حقوق بازنشستگی خود را بر اساس اسناد اضافی در مورد طول خدمت ، دستمزد ، تحصیلات و از کارافتادگی محاسبه کردند.

Author: admin