آزمایش های آینده در مورد کامتور ممکن است به طور غیرمستقیم بر روی بانک مرکزی تأثیر بگذارد:

آزمایش های آینده در مورد کامتور ممکن است به طور غیرمستقیم بر روی بانک مرکزی تأثیر بگذارد:

Tainynews – نماینده مایکینبک عبدالیف ، نماینده مجلس درمورد اینکه آیا سخنان رئیس جمهور سابق عسکر آکاف مبنی بر ارتباط مستقیم کومتور با کومتور در طول جلسه عمومی پارلمان صحت دارد …

Author: admin