سطح آب مخزن توکتوگل 9.824 میلیارد متر مکعب است

سطح آب مخزن توکتوگل 9.824 میلیارد متر مکعب است

Tainynews – حجم آب در مخزن توکتوگل از 20 مه به 9.824 میلیارد متر مکعب رسیده است.

ورودی آب 428 متر مکعب در ثانیه و دبی آب 308 متر مکعب در ثانیه است.

از 20 مه سال 2020 ، حجم آب در مخزن 12.238 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin