كومتور می تواند تا سال 2031 كار كند: كمیته ایالتی بوم شناسی و آب و هوا

كومتور می تواند تا سال 2031 كار كند: كمیته ایالتی بوم شناسی و آب و هوا

Tainynews دینارا کوتمانووا ، رئیس کمیته دولتی بوم شناسی و اقلیم گفت: – ذخایر طلا در کومتور توسط کارشناسان معدن کمیسیون دولتی در حدود 180 تن تخمین زده شده است که برای 10 سال آینده کافی است

Author: admin