پارلمان قرقیزستان توافق CIS را در مورد استفاده از سیستم های ارتباطی ماهواره ای نظامی تصویب کرد

پارلمان قرقیزستان توافق CIS را در مورد استفاده از سیستم های ارتباطی ماهواره ای نظامی تصویب کرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان پیش نویس قانون تصویب توافق کشورهای CIS در مورد استفاده از سیستم های ارتباطی ماهواره ای نظامی و بهبود بیشتر آنها را در قرائت سوم در 19 مه تصویب کرد.

این توافق نامه در 6 ژوئن 2018 در کیزیل منعقد شد.

این توافق نامه استفاده و بهبود بیشتر سیستم های ارتباطی ماهواره ای نظامی را برای افزایش قابلیت اطمینان فرماندهی نیروهای مسلح کشورهای CIS و پشتیبانی از تعاملات آنها پیش بینی کرده است.

Author: admin