جپاروف جانشین معاون رئیس کابینه می شود

جپاروف جانشین معاون رئیس کابینه می شود

Tainynews – دستان دوگوئف به عنوان نایب رئیس کابینه و وزیر توسعه دیجیتال منصوب شده است.

دستور مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد.

این پست پیش از این توسط عزامت دییكانبائف بود كه به ظن اخاذی از رشوه بازداشت شده بود.

Author: admin