وزیر امور خارجه دولت برای تنظیم و نظارت بر بازار مالی مشکوک به کلاهبرداری

وزیر امور خارجه دولت برای تنظیم و نظارت بر بازار مالی مشکوک به کلاهبرداری

Tainynews کمیته امنیت ملی گفت – وزیر امور خارجه خدمات دولتی تنظیم و نظارت بر بازار مالی ، جیلدیز نورماتووا به کلاهبرداری مظنون است …

Author: admin