ذخایر کومتور عمداً توسط Centrara: Bolturuk دست کم گرفته می شود

ذخایر کومتور عمداً توسط Centrara: Bolturuk دست کم گرفته می شود

Tainynews مدیر خارجی شرکت طلای Kumtor Tengiz Bolturuk در یک کنفرانس مطبوعاتی در 20 مه گفت: “ذخایر Kumtor عمدا توسط Centrara دست کم گرفته می شود ، در واقع ذخایر بسیار بیشتر از ارقام موجود در گزارش است.”

Author: admin