رئیس پلیس شهر جدید بیشکک به کارمندان معرفی شد

رئیس پلیس شهر جدید بیشکک به کارمندان معرفی شد

Tainynews – معاون وزیر کشور اکتبر اورمبتوف ، رئیس اداره پلیس شهر بیشکک ، آزامات نوگیبایف و معاون وی ، تیلک تایوکبایف را در 20 مه به کارکنان پلیس پایتخت معرفی کرد …

Author: admin