قزاقستان 2226 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را گزارش کرد

قزاقستان 2226 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را گزارش کرد

Tainynews – وزارت بهداشت در 21 مه گفت قزاقستان 2226 مورد جدید روزانه از عفونت ویروس کرونا را گزارش می کند.

شهر آلماتی 510 مورد از این موارد را ثبت کرده است. شهر نور سلطان – 386؛ منطقه کاراگاندا – 318 ؛ منطقه آلماتی – 140؛ منطقه Akmola – 137 ؛ منطقه قزاقستان غربی – 109؛ منطقه پاولودار – 105؛ منطقه قزاقستان شرقی – 97؛ منطقه آتیراو – 87؛ شهر شیمکنت – 79؛ منطقه Aktobe – 72 ؛ منطقه Mangistau – 60 ؛ منطقه Kostanay – 38؛ منطقه ترکستان – 37؛ منطقه Kyzylorda – 36 ؛ منطقه ژامبیل – 33؛ منطقه قزاقستان شمالی – 23.

تعداد ملی قزاقستان تاکنون به 368،748 مورد رسیده است.

Author: admin