قرقیزستان آماده سازی برنامه ششم سل را آغاز می کند

قرقیزستان آماده سازی برنامه ششم سل را آغاز می کند

Tainynews وزارت بهداشت گفت: قرقیزستان آماده سازی ششمین برنامه ملی سل را آغاز کرده است.

در این برنامه اقدامات دولت برای مبارزه با سل تا سال 2026 مشخص خواهد شد.

مادامین کاراتایف ، مرکز ملی سل ، ابتدا به ارزیابی 5 برنامه قبلی نیاز است.

وی افزود: این برنامه باید دارای اهداف ، اهداف ، اقدامات مشخص با منابع مالی مشخص ، ورودی لازم ، شاخص های ارزیابی عملکرد عملی باشد.

Author: admin