تاجیکستان و آلمان درباره همکاری دوجانبه گفتگو کردند

تاجیکستان و آلمان درباره همکاری دوجانبه گفتگو کردند

Tainynews وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش داد ، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان مظفر حسین زودا با وزیر امور خارجه در وزارت خارجه فدرال آلمان نیلز آنن گفتگوهای مجازی داشت.

دیپلمات ها در مورد همکاری دو جانبه ، برنامه اقدام مشترک در زمینه اجرای طرح منطقه ای آسیای مرکزی سبز آلمان ، سایر موارد مورد علاقه مشترک گفتگو کردند.

طرفین به گسترش و تقویت روابط متقابل سودمند در زمینه های سیاسی ، تجاری ، اقتصادی ، فرهنگی و بشردوستانه ابراز علاقه کردند.

Author: admin