ازبکستان 1.512 میلیون در برابر COVID-19 واکسینه می کند

ازبکستان 1.512 میلیون در برابر COVID-19 واکسینه می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، ازبکستان در تاریخ 20 مه 49930 را علیه عفونت ویروس کرونا واکسینه کرد.

14،615 اولین دوز واکسن ویروس کرونا را دریافت کرد. 35،315 دوز دوم واکسن تجویز شد.

از اول آوریل در مجموع 1،512،421 نفر در برابر عفونت ویروس کرونا واکسینه شدند.

358108 نفر از آنها دوز دوم واکسن را تجویز کردند.

Author: admin