رئیس کابینه ماریپوف معاونین جدید خود را به کارمندان معرفی می کند

رئیس کابینه ماریپوف معاونین جدید خود را به کارمندان معرفی می کند

Tainynews – رئیس هیئت دولت اولوکبک ماریپوف در مورد زمینه های اولویت کاری هیئت دولت بحث و گفتگو کرد ، معاونان جدید خود را معرفی کرد – معاون اول کابینه ایبک جونوشالیف و نائب رئیس هیئت دولت داستان دوگوئف …

Author: admin