قزاقستان روزانه 2276 مورد جدید ویروس کرونا ثبت کرده است

قزاقستان روزانه 2286 مورد جدید ویروس کرونا ثبت کرده است

Tainynews – قزاقستان تا صبح 22 مه 2226 مورد جدید روزانه آلودگی به ویروس کرونا را ثبت کرده است:

– شهر آلماتی – 521 ؛
– شهر نور سلطان – 351 ؛
– منطقه کاراگاندا – 326 ؛
– منطقه آلماتی – 179 ؛
– منطقه Akmola – 134 ؛
– منطقه آتیراو – 119 ؛
– منطقه قزاقستان غربی – 102 ؛
– منطقه قزاقستان شرقی – 94 ؛
– منطقه پاولودار – 93 ؛
– شهر شیمکنت – 74 ؛
– منطقه Aktobe – 68 ؛
– منطقه Mangistau – 43 ؛
– منطقه Kostanay – 40 ؛
– منطقه ترکستان – 36؛
– منطقه ژامبیل – 31 ؛
– منطقه قزاقستان شمالی – 29؛
– منطقه Kyzylorda – 27.

این موارد جدید تعداد ویروس کرونا را به 371،015 نفر رساند.

Author: admin