نماینده سابق سرکنسول قرقیزستان در آلماتی شد

نماینده سابق سرکنسول قرقیزستان در آلماتی شد

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – ناظرالی آریپوف به عنوان سرکنسول قرقیزستان در آلماتی قزاقستان منصوب شد.

دستورالعمل مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد.

آقای آریپوف نماینده سابق پارلمان و عضو سابق کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی است.

پیش از این ، علیازبک آلمکولوف سرکنسول ارتش در آلماتی بود.

Author: admin