سفیر جدید قرقیزستان در کویت به نام

سفیر جدید قرقیزستان در کویت به نام

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – آزامت کاراگولوف به سفیر قرقیزستان در کویت منصوب شد.

این انتصاب توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد.

کاراگولوف به عنوان مدیر بخش چهارم سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری قرقیزستان خدمت می کرد.

Author: admin