سفیر جدید قرقیزستان در ایتالیا ، نماینده دائمی قرقیزستان در FAO ، IFAD و برنامه جهانی غذا در سازمان ملل به نام

سفیر جدید قرقیزستان در ایتالیا ، نماینده دائمی قرقیزستان در FAO ، IFAD و برنامه جهانی غذا در سازمان ملل به نام

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – Taalai Bazarbaev در 21 مه به سفیر قرقیزستان در ایتالیا منصوب شد.

انتصاب توسط رئیس جمهور سادیر جپاروف امضا شد.

در همان زمان ، وی به عنوان نماینده دائمی قرقیزستان در سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ، برنامه جهانی غذا در سازمان ملل و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی منصوب شد.

در همان روز ، دانیار موکاشف از سمت سفیر قرقیزستان در ایتالیا برکنار شد.

Author: admin