رئیس خدمات ثبت احوال کشور کناره گیری می کند

رئیس خدمات ثبت احوال کشور کناره گیری می کند

Tainynews – سرویس تأیید کرد ، آکین مامبتالیف از 20 ماه مه به عنوان رئیس سازمان ثبت احوال کشور کنار رفت.

معاون رئیس سازمان ثبت احوال Zalkarbek Karybekov به عنوان سرپرست منصوب شد.

در همان روز ، Ainura Tuibayeva از سمت خود به عنوان معاون رئیس خدمات ثبت احوال کشور کناره گیری کرد.

دلیل استعفا در حال حاضر مشخص نیست.

Author: admin