در کل موارد COVID-19 در ازبکستان به 3،028 می رسد

در کل موارد COVID-19 در ازبکستان به 3،028 می رسد

Tainynews – بیست و دو مورد COVID-19 جدید ساعت 4.30 بعد از ظهر تأیید شد. در تاریخ 22 ماه مه در ازبکستان.

تعداد کل موارد تایید شده به 3،028 رسید.

وزارت بهداشت گفت ، 11 مورد محلی است و 11 مورد در بین افراد قرنطینه شده در مراکز درمانی تأیید شده است.

2،463 بیمار بهبود یافتند. 552 بیمار هنوز در بیمارستان ها باقی مانده اند.

Author: admin