رئیس کابینه ماریپوف شصتمین سالگرد نخست وزیری ازبکستان را تبریک می گوید

رئیس هیئت دولت ماریپوف 60 سالگرد نخست وزیر ازبکستان را تبریک می گوید

Tainynews – دفتر مطبوعاتی کابینه گزارش داد – اولوکبک ماریپوف ، رئیس کابینه ، با نخست وزیر ازبکستان عبدالله آریپوف مکالمه تلفنی داشت.

ماریپوف شصتمین سالگرد تولد آریپوف را تبریک گفت و برای کار به نفع جمهوری ازبکستان آرزوی موفقیت کرد.

گزارش ها در مورد موضوعات مربوط به همکاری های دوجانبه تبادل نظر شد.

طرفین تعهد خود را برای گسترش بیشتر روابط خوب همسایگی با روحیه مشارکت استراتژیک و دوستی تأیید کردند

Author: admin